समर्थने ऊस बिलाची १०० % रक्कम देऊन शेतकऱ्याना न्याय दिला.

समर्थने ऊस बिलाची १०० % रक्कम देऊन शेतकऱ्याना न्याय दिला.

१५.९७ कोटी रुपये शेतकऱ्याचे बँक खाती वर्ग.

1a