ऊस उत्पादकांना कारखान्याकडून कंपोष्ट खात ,प्रेसमड व समर्थ गांडुळखात ( व्हर्मी कंपोष्ट ) माफक दरात उपलब्ध

 ऊस उत्पादकांना कारखान्याकडून कंपोष्ट खात ,प्रेसमड व समर्थ गांडुळखात ( व्हर्मी कंपोष्ट ) माफक दरात उपलब्ध

Download PDF