(+91 - 2483) - 279623, 279624, 279629

Hon. Shri. Rajesh Topesaheb, addressing at closing ceremony of Season 2018-2020 at Karmyogi Ankushrao Tope Samarth Sahakari Sakhar Karkhana Ltd, Ankush nagar on 13-04-2019.