कै. अंकुशरावजी टोपे साहेब यांच्या जयंती निमित्त कारखाना स्थळी पुर्णाकृती पुतळ्याचे पुजन

कै. अंकुशरावजी टोपे साहेब यांच्या जयंती निमित्त कारखाना स्थळी पुर्णाकृती पुतळ्याचे पुजन click here